Pedagog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Beata  Obrzeżgiewicz

Komu pomagam:

Uczniom mającym trudności:

- z nauką

- z zachowaniem

- zdrowotne

Uczniom zdolnym w organizowaniu działań szkolnych i pozaszkolnych, ich rodzinom, bliskim Nauczycielom

Formy pomocy:

1. wstępna diagnoza trudności w uczeniu się, współpraca w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

2. koordynowanie pomocy dydaktycznej w formie:

- zajęć stymulująco-wychowawczych

- zajęć kompensacyjnych

3. monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego

4. diagnoza środowiska wychowawczego ucznia

5. budowanie systemu materialnej pomocy dzieciom

6. diagnoza socjometryczna klasy pod kątem występujących relacji i problemów zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencję w przypadku jej występowania w jakikolwiek formie

7. mediacje w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

8. wsparcie rodziców uczniów z problemami w uczeniu się, programowanie pomocy domowej

9. wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo

10. wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska domowego dziecka z zaburzeniami zachowania

11. kierowanie rodziców, opiekunów uczniów do wyspecjalizowanych instytucji w celu dalszych działań diagnostyczno-edukacyjnych

12. prowadzenie prelekcji dla rodziców / w zależności od potrzeb/

13. pomoc nauczycielom w opracowaniu metod pracy z uczniem z obniżonymi wymaganiami, deficytami rozwojowymi i indywidualnym tokiem nauczania

14. współpraca z lokalnym systemem opieki i pomocy dziecku i rodzinie.




Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.