Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W każdym roku szkolnym, na pierwszym zebraniu rodziców, przeprowadza się wybory do Rady Rodziców.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:

  • - uchwalanie regulaminu swojej działalności,
  • -występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  • - w celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,
  • - uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły,
  • - uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu profilaktyki,
  • - opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,
  • - opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
  • - opiniowanie podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń,
  • - opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy SP nr 8:

PKO BP 33 1020 2368 0000 2702 0316 1338
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.