RODO NIEZBĘDNIK

Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że:

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego z siedzibą w 41-600 Świętochłowice, ul. Wiśniowa 9; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

2)      Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Tobiasz Brachaczek, dane kontaktowe (Tel. 32 43 86 806, iod@mamrodo.pl,);

3)      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji procesu kształcenia;

- dokumentacji przebiegu nauczania;

- wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty;

4)      W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pana/Pani dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora.

5)      Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest (przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO);

6)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez Prawo Oświatowe i Ustawę o Systemie Oświaty.

7)      Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)      wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)      przenoszenia danych,

d)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody);

8)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.

Pliki do pobrania:

Polityka prywatności;

Poradnik RODO - ochrona danych osobowych w szkole - men i uodo;

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego jest Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono: znaczki odblaskowe dla wszystkich uczniów podczas spotkania z Panią Dorotą Stalińską za 1500 zł.